MENU
under construction

Under de Toer libje ferhalen

Under de Toer bestiet út 32 manifestaasjes dy’t har ôfspylje yn ien fan de goed 750 religieuze gebouwen dy’t ús provinsje ryk is. It begjint mei ferhalen, dy’t har ôfspile ha yn de tsjerke. Dizze ferhalen binne útgongspunt foar manifestaasjes dêr’t keunstners yn de mande mei de mienskip de ferhalen yn ferbyldzje. Ferhalen dy’t fertsjinje ferteld te wurden, omt sy ek safolle fertelle oer de mienskip om de tsjerke hinne.
MEAR YNFORMAASJE

Manifestaties

1/32

De Frijtinker

Stadsherberg Het Wapen van IJlst, Galamagracht, IJlst, Nederland

1 - 6 jannewaris 2018

De Frijtinker. Oan de tape fan de stedsherberch rekket flechtling Tesfalem yn ’e ban fan Gearte, it kastleinske. Yn har […]

2/32

Marijke Muoi

Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden

14 jannewaris - 17 maart 2018

Ljouwert, augustus 1795 Radikale revolusjonêren stoarmje de Grutte Tsjerke binnen, slaan alles oan grom, helje weardefolle metalen út de grêven […]

3/32

De man dy’t hout dûnsje liet

Mariakerk Mantgum

21 – 28 febrewaris 2018

Trije jier lang fear Hermannus Berkenbijl, rûn 1781, alle wiken fan Ljouwert nei Mantgum om te wurkjen oan it houtsnijwurk […]

4/32

Anna Maria

Nicolaaskerk Wiuwert

7 – 28 april 2018

Yn 1678 stoar Anna Maria van Schurman yn Wiuwert, yn ’e âldens fan santich jier.
 Se waard begroeven yn de […]

5/32

Bakzeuntjes

Lambertuskerk Arum

21 en 22 april 2018

Gerop yn ’e haven: ‘Dêr binne se!’ Froulju swaaie mei doeken heech boppe de holle en it lûd fan in […]

6/32

Haren in de wind

Mattheuskerk Langezwaag

13 april – 21 oktober 2018

Sneintemoarn: de sneinske klean oan en mei kjimd hier nei tsjerke ta. Foar de ûnderweis ferwaaide hieren leit de kaam […]

7/32

De klokken fan Berltsum

Koepelkerk Berlikum

2, 3, 5 en 8 maaie 2018

Elkoars leafste foar 400 jier. Yn de Koepeltsjerke yn Berltsum hinget sûnt 1593 in klok. Dizze krige yn 1663 selskip […]

8/32

De 7 fan Sânfurd

Kerk Sandfirden

24 - 26 maaie 2018

Wat die de Hartoch fan Beieren yn Sânfurd? Wa hat der yn de sarkofaach dy’t fûn is lein? En wêrom […]

9/32

Sint Vitus Passie

St. Vituskerk Wetsens

18 – 27 maaie 2018

In fokaal trijelûk Op in sneintemoarn yn 1842 stiet preekster Vitalis op ’e preekstoel yn de Sint Vitus Tsjerke fan […]

10/32

Het Fluitschip

Grote Kerk Hindeloopen

25 maaie – 3 juny 2018

Is de leafde sterker as it wetter? De fluit, in skip foar de hannelsfeart, fart op Riga oan. Oan board […]

11/32

Yn it Skaad fan ’e Toer

PKN-kerk Ryptsjerk

25 – 27 maaie, 5 – 20 oktober 2018

Ynienen sit de tsjerke wer fol yn Ryptsjerk. Akute godsfrucht? Nee, der giet in ferhaal rûn oer in skat ûnder […]

12/32

De klok en het meisje

Thomaskerk Katlijk

3 - 5 juny 2018

Ynienen wie se dêr, it famke fan de klok. 
De doarpsbewenners fernuverje harren der ûnderwilens net mear oer. Sy fynt […]

13/32

Een Jammerlijck Klaachlied

Gertrudiskerk Workum

1 – 2 juny 2018

Op in dei yn 1574 kaam skipper Hendrik Spruyt mei syn frou Trijntje Jans oan yn harren thúshaven Warkum. Hja […]

14/32

Het heilige hert van Cambuur

Agneskerk Goutum

13 – 24 juny 2018

It wie in bern fan de skoalle tichteby, dy’t de dûmny fan de Agnestsjerke wies op’e oanwêsichheid fan it Cambuur […]

15/32

It paad fan de Wûnderdokter

Sint-Petruskerk Eestrum

23 juny 2018

In keunstsinnige kuier ert de besiker troch it lânskip en it doarp Jistrum. Yn dit lytse doarp stiet in pearel […]

16/32

Wat zag de Lemster Toer?

Ned. Hervormde Kerk Lemmer

2 – 3 juny, 7 july – 30 septimber 2018

Geduerende 300 jier seach de Lemster
Toer De Lemmer feroarjen: skersmienskip waard rekreaasje-hotspot. Under him de monumintale tsjerke mei de byldhoude […]

17/32

Oeds fan fierwei

Vincentiuskerk Reduzum

27 juny – 15 july 2018

De Odyssee fan Homerus yn it hert fan Fryslân Op lokaasjes yn Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum (FIER) wurdt de […]

18/32

Een nacht in de Sint Janskerk

Sint Janskerk Hoorn Terschelling

13 – 31 augustus 2018

Een nacht in de Sint Janskerk is in brûzjende muzykteaterfoarstelling. Teater Compagnie Barrevoet jout, tegearre mei talintfolle jongeren, bern en […]

19/32

Fertellendeweis

Protestantse kerk Tytsjerk

23 july – 6 augustus 2018

Yn 2018 set Tytsjerk de hûs- én tsjerkedoar wiid iepen foar ûnbekende besite, dy’t yn en tegearre mei it doarp, […]

20/32

De verdwenen peerden

Bonifatiuskerk Oldeberkoop

4 augustus 2018

Et verhael gaot dat d’r in et karkien van 
Ni’ jberkoop ooit twie peerden ommekommen binnen. De peerden weren losraekt […]

21/32

Slauerhoff – In Memoriam Patris

Dorpskerk Huizem

4 augustus - 6 oktober 2018

Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936), ien fan Nederlâns grutste dichters, kaam út Ljouwert. Syn wurk waard yn 26 talen oersetten. De […]

22/32

De profylfoto fan Klaas

KPN-kerk Wommels

26, 27 en 29 septimber, 5 - 6 oktober 2018

De flagge op de tsjerketoer; dat is de profylfoto fan Klaas. En hjirfoar hat dizze boer út Sweden in goeie […]

23/32

Skeltemania

Kerk schettens

20 - 23 septimber 2018

Yn it foarportaal fan de tsjerke fan Skettens hong sûnt minskeheugenis in helm, gewoan in âld helm. Oant in iverich […]

24/32

Dodo fan Haska

Kapelle Haskerdijken

19 - 23 septimber 2018

Oait iensum op ’e romte, hjoed-de-dei ynklamme tusken spoar en ouwerbaansdyk, stiet De Kapelle fan Haskerdiken noch
altyd oerein. It godshûs […]

25/32

Op de Terp Almenum

Grote Kerk Harlingen

4, 5 en 6 oktober 2018

In bolderjende see. Razende seemeunsters bûkje tsjin de seedyk op, se stoarmje kolkjend de stêd yn. Poerlilk slepe se bern […]

26/32

Lûd fan de Middelsee

oldenhove leeuwarden

30 septimber 2018

Lûd fan de Middelsee is in ferhaal oer 17 Ljouwerter muzykferienings, in see dy’t der net mear is en in […]

27/32

De tael van et hatte

Bonifatiuskerk Ter Idzard

5 – 6 oktober 2018

De pelgrims uut de Stellingwarven, die in 1579 naodat ze lopende naor Santiago de Compostela west hebben, thuuskommen en feestelik […]

28/32

Merakels fan Nylân

Nicolaaskerk Nijland

5 – 6 oktober 2018

In foarstelling oer de eigensinnigens fan in timmermansfeint mei in geniaal plan. Krijt Lytse Fedde gehoar by de pommeranten en […]

29/32

De klok moat werom!

Mariakerk Kortezwaag

10 – 14 oktober 2018

Yn 1797 waard de hjoeddeiske Mariatsjerke boud, sûnder toer. Yn 1896 besleat it tsjerkebestjoer fan doe, om der dochs noch […]

30/32

De Slach by Boxum

Sint Margrietkerk Boksum

19, 20 26 en 27 oktober

Op 17 jannewaris 1586 stjitte it Spaanske leger yn de omkriten fan it doarpke Boksum op in Frysk leger. Spitigernôch […]

31/32

Tusken Twa Tuorren

St. Martinuskerk Warga

11 – 25 novimber 2018

Yn de geast fan Sint Maarten dielt de Sint Martinustsjerke har ierdsk besit mei de jeugdsoos, briedplak foar organisatoarysk en […]

Nijsbrief

Yn 2018 spilje der ûnder twaëntritich Fryske tsjerketuorrens twaëntritich ferhalen. Ferhalen dy ferteld wurde troch sang, dûns, toaniel, byldzjende keunst, mar foaral troch de mienskip. Wolle jo in blik efter de skermen? Skriuw jo dan hjirûnder yn foar de nijsbrief fan Under de Toer.

Nieuws

Ynterview: Barbara Jonkers en Dennis de Vries

Twaentritich tsjerken, twaentritich unike linoleumfiken. Foar de hússtyl fan Under de Toer ûntwurpen Barbara Jonkers, selsstannich ûntwerper, en Dennis de […]

MEAR YNFORMAASJE

Ynterview: Arno Brok

De grutste sponsor fan Under de Toer is it Prins Bernhard Kultuerfûns. It fûns joech in bedrach fan € 500.000,- […]

MEAR YNFORMAASJE

Earste lêzing skript Marijke Muoi

Foar efkes krijt it ferhaal fan Maria Louise van Hessen Kassel al in stim, tidens de earste lêzing fan it […]

MEAR YNFORMAASJE

Under de Toer start al op 1 jannewaris 2018!

We sjogge der mei ús allen en mei hiel Fryslân nei út: 2018, it jier fan Kulturele Haadstêd Ljouwert-Fryslân. Op […]

MEAR YNFORMAASJE

In foarpriuwke

Ek sa nijsgjirrich nei wat wy yn 2018 ferwachtsje kinne fia Under de Toer? Guon plannemakkers jouwe in foarpriuwke fan […]

MEAR YNFORMAASJE

Tachtich plannen yntsjinne

Snein 15 jannewaris wie de lêste dei wêrop gearwurkingsferbannen út hiel Fryslân har plannen yntsjinje koene foar Under de Toer. […]

MEAR YNFORMAASJE