MENU
under construction

Manifestaasjes

1/32

De Frijtinker

Mauritiuskerk IJlst

1 - 6 jannewaris 2018

De Frijtinker. Oan de tape fan de stedsherberch rekket flechtling Tesfalem yn ’e ban fan Gearte, it kastleinske. Yn har […]

MEAR YNFORMAASJE
2/32

Marijke Muoi

Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden

14 jannewaris - 17 maart 2018

Ljouwert, augustus 1795 Radikale revolusjonêren stoarmje de Grutte Tsjerke binnen, slaan alles oan grom, helje weardefolle metalen út de grêven […]

MEAR YNFORMAASJE
3/32

De man dy’t hout dûnsje liet

Mariakerk Mantgum

21 – 28 febrewaris 2018

Trije jier lang fear Hermannus Berkenbijl, rûn 1781, alle wiken fan Ljouwert nei Mantgum om te wurkjen oan it houtsnijwurk […]

MEAR YNFORMAASJE
4/32

Anna Maria

Nicolaaskerk Wiuwert

7 – 28 april 2018

Yn 1678 stoar Anna Maria van Schurman yn Wiuwert, yn ’e âldens fan santich jier.
 Se waard begroeven yn de […]

MEAR YNFORMAASJE
5/32

Bakzeuntjes

Lambertuskerk, Arum

21 en 22 april 2018

Gerop yn ’e haven: ‘Dêr binne se!’ Froulju swaaie mei doeken heech boppe de holle en it lûd fan in […]

MEAR YNFORMAASJE
6/32

Haren in de wind

Mattheuskerk Langezwaag

13 april – 21 oktober 2018

Sneintemoarn: de sneinske klean oan en mei kjimd hier nei tsjerke ta. Foar de ûnderweis ferwaaide hieren leit de kaam […]

MEAR YNFORMAASJE
7/32

De klokken fan Berltsum

Koepelkerk Berlikum

2, 3, 5 en 8 maaie 2018

Elkoars leafste foar 400 jier. Yn de Koepeltsjerke yn Berltsum hinget sûnt 1593 in klok. Dizze krige yn 1663 selskip […]

MEAR YNFORMAASJE
8/32

De 7 fan Sânfurd

Kerk Sandfirden

24 - 26 maaie 2018

Wat die de Hartoch fan Beieren yn Sânfurd? Wa hat der yn de sarkofaach dy’t fûn is lein? En wêrom […]

MEAR YNFORMAASJE
9/32

Sint Vitus Passie

St. Vituskerk Wetsens

18 – 27 maaie 2018

In fokaal trijelûk Op in sneintemoarn yn 1842 stiet preekster Vitalis op ’e preekstoel yn de Sint Vitus Tsjerke fan […]

MEAR YNFORMAASJE
10/32

Het Fluitschip

Grote Kerk Hindeloopen

25 maaie – 3 juny 2018

Is de leafde sterker as it wetter? De fluit, in skip foar de hannelsfeart, fart op Riga oan. Oan board […]

MEAR YNFORMAASJE
11/32

Yn it Skaad fan ’e Toer

PKN-kerk Ryptsjerk

25 – 27 maaie, 5 – 20 oktober 2018

Ynienen sit de tsjerke wer fol yn Ryptsjerk. Akute godsfrucht? Nee, der giet in ferhaal rûn oer in skat ûnder […]

MEAR YNFORMAASJE
12/32

De klok en het meisje

Thomaskerkje Katlijk

3 - 5 juny 2018

Ynienen wie se dêr, it famke fan de klok. 
De doarpsbewenners fernuverje harren der ûnderwilens net mear oer. Sy fynt […]

MEAR YNFORMAASJE
13/32

Een Jammerlijck Klaachlied

St. Gertrudis Kerk Workum

1 – 2 juny 2018

Op in dei yn 1574 kaam skipper Hendrik Spruyt mei syn frou Trijntje Jans oan yn harren thúshaven Warkum. Hja […]

MEAR YNFORMAASJE
14/32

Het heilige hert van Cambuur

Agneskerk Goutum

13 – 24 juny 2018

It wie in bern fan de skoalle tichteby, dy’t de dûmny fan de Agnestsjerke wies op’e oanwêsichheid fan it Cambuur […]

MEAR YNFORMAASJE
15/32

It paad fan de Wûnderdokter

Sint-Petruskerk Jistrum

23 juny 2018

In keunstsinnige kuier ert de besiker troch it lânskip en it doarp Jistrum. Yn dit lytse doarp stiet in pearel […]

MEAR YNFORMAASJE
16/32

Wat zag de Lemster Toer?

Ned. Hervormde Kerk Lemmer

2 – 3 juny, 7 july – 30 septimber 2018

Geduerende 300 jier seach de Lemster
Toer De Lemmer feroarjen: skersmienskip waard rekreaasje-hotspot. Under him de monumintale tsjerke mei de byldhoude […]

MEAR YNFORMAASJE
17/32

Oeds fan fierwei

VincentiusKerk Reduzum

27 juny – 15 july 2018

De Odyssee fan Homerus yn it hert fan Fryslân Op lokaasjes yn Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum (FIER) wurdt de […]

MEAR YNFORMAASJE
18/32

Een nacht in de Sint Janskerk

St. Janskerk Hoorn Terschelling

13 – 31 augustus 2018

Een nacht in de Sint Janskerk is in brûzjende muzykteaterfoarstelling. Teater Compagnie Barrevoet jout, tegearre mei talintfolle jongeren, bern en […]

MEAR YNFORMAASJE
19/32

Fertellendeweis

Protestantse kerk Tytsjerk

23 july – 6 augustus 2018

Yn 2018 set Tytsjerk de hûs- én tsjerkedoar wiid iepen foar ûnbekende besite, dy’t yn en tegearre mei it doarp, […]

MEAR YNFORMAASJE
20/32

De verdwenen peerden

Bonifatiuskerk Oldeberkoop

4 augustus 2018

Et verhael gaot dat d’r in et karkien van 
Ni’ jberkoop ooit twie peerden ommekommen binnen. De peerden weren losraekt […]

MEAR YNFORMAASJE
21/32

Slauerhoff – In Memoriam Patris

Dorpskerk Huizum

4 augustus - 6 oktober 2018

Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936), ien fan Nederlâns grutste dichters, kaam út Ljouwert. Syn wurk waard yn 26 talen oersetten. De […]

MEAR YNFORMAASJE
22/32

De profylfoto fan Klaas

PKN-Kerk Wommels

26, 27 en 29 septimber, 5 - 6 oktober 2018

De flagge op de tsjerketoer; dat is de profylfoto fan Klaas. En hjirfoar hat dizze boer út Sweden in goeie […]

MEAR YNFORMAASJE
23/32

Skeltemania

Protestantse Kerk Schettens

20 - 23 septimber 2018

Yn it foarportaal fan de tsjerke fan Skettens hong sûnt minskeheugenis in helm, gewoan in âld helm. Oant in iverich […]

MEAR YNFORMAASJE
24/32

Dodo fan Haska

Kapelle van Haskerdijken, Haskerdijken

19 - 23 septimber 2018

Oait iensum op ’e romte, hjoed-de-dei ynklamme tusken spoar en ouwerbaansdyk, stiet De Kapelle fan Haskerdiken noch
altyd oerein. It godshûs […]

MEAR YNFORMAASJE
25/32

Op de Terp Almenum

Grote Kerk Harlingen

4, 5 en 6 oktober 2018

In bolderjende see. Razende seemeunsters bûkje tsjin de seedyk op, se stoarmje kolkjend de stêd yn. Poerlilk slepe se bern […]

MEAR YNFORMAASJE
26/32

Lûd fan de Middelsee

Oldehove Leeuwarden

30 septimber 2018

Lûd fan de Middelsee is in ferhaal oer 17 Ljouwerter muzykferienings, in see dy’t der net mear is en in […]

MEAR YNFORMAASJE
27/32

De tael van et hatte

Bonifatiuskerk Idzards

5 – 6 oktober 2018

De pelgrims uut de Stellingwarven, die in 1579 naodat ze lopende naor Santiago de Compostela west hebben, thuuskommen en feestelik […]

MEAR YNFORMAASJE
28/32

Merakels fan Nylân

Nicolaaskerk Nijland

5 – 6 oktober 2018

In foarstelling oer de eigensinnigens fan in timmermansfeint mei in geniaal plan. Krijt Lytse Fedde gehoar by de pommeranten en […]

MEAR YNFORMAASJE
29/32

De klok moat werom!

Mariakerk Kortezwaag

10 – 14 oktober 2018

Yn 1797 waard de hjoeddeiske Mariatsjerke boud, sûnder toer. Yn 1896 besleat it tsjerkebestjoer fan doe, om der dochs noch […]

MEAR YNFORMAASJE
30/32

De Slach by Boxum

Sint Margrietkerk Boksum

19, 20 26 en 27 oktober

Op 17 jannewaris 1586 stjitte it Spaanske leger yn de omkriten fan it doarpke Boksum op in Frysk leger. Spitigernôch […]

MEAR YNFORMAASJE
31/32

Tusken Twa Tuorren

St. Martinuskerk Warga

11 – 25 novimber 2018

Yn de geast fan Sint Maarten dielt de Sint Martinustsjerke har ierdsk besit mei de jeugdsoos, briedplak foar organisatoarysk en […]

MEAR YNFORMAASJE