MENU
under construction

De klok moat werom!

10 – 14 oktober 2018

Mariakerk Kortezwaag

YN KONTAKT MEI

Yn 1797 waard de hjoeddeiske Mariatsjerke boud, sûnder toer. Yn 1896 besleat it tsjerkebestjoer fan doe, om der dochs noch in toer op te setten. Mar wa moast dat betelje? Der waard besletten om ien fan de klokken
út de klokkestoel njonken de tsjerke te ferkeapjen. De tsjerkfâd wie it dêr perfoarst net mei iens: poerrazend stapte Tjalle Tamme de gearkomste út: ‘As ik dea gean, wol ik troch twá klokken bebongele wurde!’, en mei dizze wurden spruts er syn ok út oer it doarp. It is heech tiid dat de klok weromkomt, om Tjalle Tamme syn ok einliks op te he en.

Yn De klok moat werom! kinst sjen oft dit slagje sil. Der wurdt ek in berneboek makke mei dit ferhaal. In theaterfoarstelling fan Eijer Producties en de ynwenners fan De Gerdyk e.o., mei dûns, muzyk en lm.

Rezjy en koreografy: Janna Eijer, Eijer Producties en de kommisje Mariatsjerke Koartsweagen, skriuwster boek: Janny van der Molen. M.m.f. sjongkoar Nim it sa’t it is, Frysksjongkoor, Koar De Reade Hoeke.

Mear ynformaasje: info@eijerproducties.nl

Download
persmap van De klok moat werom!