MENU
under construction

De profylfoto fan Klaas

26, 27 en 29 septimber, 5 - 6 oktober 2018

PKN-Kerk Wommels

YN KONTAKT MEI Vollsjö, Zweden

De flagge op de tsjerketoer; dat is de profylfoto fan Klaas. En hjirfoar hat dizze boer út Sweden in goeie reden. Wommels is syn bertedoarp. Hjir groeide er op. De flagge op de toer symbolisearret ien fan syn moaie jeugdoantinkens. Syn ferhaal en dat fan in soad oare bewenners en âld-bewenners foarmje de reade trie yn dizze muzikale teaterproduksje fan Under de Toer. Bewenners fan Tywerthiem, in wenlokaasje fan Talant, sammelen in soad fan dy ferhalen. Harren ferbylding en eigensinnige kyk op bysûndere foarfallen yn Wommels joech tekstskriuwer Sjoukje de Boer folop ynspiraasje. De produksje giet oer langstme, fuortgean en weromkomme. Mar ek oer persepsje en wurklikheid. De profylfoto fan Klaas is in orizjinele, relativearjende en universele oade oan de ferhalen fan it bertedoarp fan Klaas.

M.m.f. bewenners Tywerthiem, ynwenners Wommels, Toanielselskip Wommels, The Happy Voices, popkoar Sjong!, Euphonia, De Mik, Greidhoek’ festival, mei tank oan Rozemarijn Strubbe, Wybren Jorritsma, Klaas Malda en Janneke Okkema. Rezjy: Catrien Jonker, skript: Sjoukje de Boer, poëzy: Pieteke de Boer, artistike superfyzje: Wouter Daane.

Mear ynformaasje: j.okkema@talant.nl

Download
persmap van De profylfoto fan Klaas