MENU
under construction

De Slach by Boxum

19, 20 26 en 27 oktober

Sint Margrietkerk Boksum

YN KONTAKT MEI

Op 17 jannewaris 1586 stjitte it Spaanske leger yn de omkriten fan it doarpke Boksum op in Frysk leger. Spitigernôch kaam it net ta in earlik ge ocht en krige it Fryske leger it swier te ferduorjen. Findeldrager Otto Clant moast it ndel mei syn libben beweitsje en gie de Sint Margryttsjerke yn. De Spanjerts joegen him genede, mar hy bewuolle himsels yn it ndel en stried troch.
Dit bûtengewoane 3D deomapping spektakel mei livemuzyk en toaniel om de Sint Margryttsjerke hinne, fertelt it ferhaal fan it Fryske leger dat yn opstân komt
tsjin de Spaanske ûnderdrukking tidens de Tachtichjierrige Oarloch.
De besiker dy’t troch it histoaryske diel
fan Boksum kuieret, dêr’t ûnder oaren in midsiuwske merk te nen is, sil himsels
yn de midsiuwen wane. De skedel mei musketkûgelgat, dy’t yn 2016 opgroeven is, spilet in rol yn dit spektakel.

M.m.f. û.o. Muzykferiening Advendo, Toanielferiening De Stringpraters, Doarpskoar Boksum en ABBS Otto Clantskoalle. Byldmateriaal: Mark van Houten, fideomapping: Pieter-Frans Flameling, ljocht: Koos de Vries, histoarikus: Syds Pasma.

Mear ynformaasje: info@markvanhouten.nl

Download
persmap van De Slach by Boxum