MENU
under construction

Lûd fan de Middelsee

30 septimber 2018

Oldehove Leeuwarden

YN KONTAKT MEI

Lûd fan de Middelsee is in ferhaal oer 17 Ljouwerter muzykferienings, in see dy’t der net mear is en in toer. En net samar in toer, mar ús toer de Aldehou, grutsk symboal fan Ljouwert.

Yn Lûd fan de Middelsee bringe de 17 muzykferienings de âlde Middelsee op ’e nij ta libben. Dêrom klinkt op 30 septimber 2018 op bysûndere lokaasjes yn Hijum, Feinsum, Stiens, Britsum, Koarnjum, Jelsum en Ljouwert muzyk. Showbands, brassband, fanfares, harmonykorpsen én in doedelsekband fersoargje dêr ferrassende optredens. Publyk giet der op de fyts bylâns. De bêste manier om de ûnmjitlike loften en de romte fan it âlde lânskip te erfaren. Einpunt fan de rûte is De Prinsetún yn Ljouwert. Dêr is iten en drinken foar elkenien. De grutte finale mei mear as 500 muzikanten fynt jûns plak Under dé Toer, de Aldehou. Dy toer, boud op de kust fan de âlde Middelsee, stiet symboal foar de gearwurking tusken de muzykferienings en foar harren motto: dysels hieltyd op ’e nij útfine. Lûd fan de Middelsee: in muzikaal spektakel dêr’t noch lang oer praat wurde sil.

M.m.f. Apollo Grou, Brassband Fryslân, Crescendo Hijum/Feinsum, Da Capo Leeuwarden, De Kriich Wergea, De Nije Bazún Britsum, Fries Senioren Orkest, Gerrit Heeringa Orkest, Graham Lowland Pipes & Drums, Harmonie Weidum, Hosannah Leeuwarden, Brassband Wirdum, Ons Genoegen Leeuwarden, Pasveerkorpsen Leeuwarden, Soli Brass Leeuwarden, Studio Stiens, Takostu Stiens. Nynke de Jong en Fabian Jansen
Komposysje: Geert Jan Kroon, einregy: Tamara Schoppert

Mear ynformaasje: www.sml.frl

 

Download
persmap van Lûd fan de Middelsee