MENU
under construction

Oeds fan fierwei

27 juny – 15 july 2018

VincentiusKerk Reduzum

YN KONTAKT MEI Het Oude Griekenland

De Odyssee fan Homerus yn it hert fan Fryslân

Op lokaasjes yn Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum (FIER) wurdt de thúskomst fan oarlochsheld Oeds (Odysseus) ferbylde. 
De feestkommisje is drok dwaande mei festiviteiten yn it ramt fan Kultureel Haaddoarp 2018. De nije fontein sil foar it earst spuitsje. Se hawwe gjin tiid foar Oeds, dy’t, wer thús, syn draai net ne kin en nuver om him hinne slacht. Telemachos, syn soan, sjocht syn heit ploeterjen en freget him ôf: Hoe kin it doarp feest ere? Hoe kinne de goaden sa fol fan harsels en harren fontein wêze, wylst hy en syn mem mei in grut fertriet wrakselje? Wêr binne se?

Benijd hoe’t dit ôfrint? Kom en meitsje dan dizze muzikale Odyssee mei yn 2018!

M.m.f. de ynwenners, Doarpsbelangen Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum, toanielferienings, basisskoalle en tsjerken fan Reduzum, Ideard, Eagum en Friens. Muzyk: Sytse Broersma, skript: Peter Sijbenga, rezjy: Janneke de Haan.

Mear ynformaasje: www.theatergroepfier.nl

Keapje jo kaarten hjir:

Download
persmap van Oeds fan fierwei