MENU
under construction

Tusken Twa Tuorren

11 – 25 novimber 2018

St. Martinuskerk Warga

YN KONTAKT MEI Stangvik, Noorwegen

Yn de geast fan Sint Maarten dielt de Sint Martinustsjerke har ierdsk besit mei de jeugdsoos, briedplak foar organisatoarysk en kultureel talint yn Wergea (de soos makket gebrûk fan in geboutsje fan de tsjerke).

Mar wat sil der barre as de tsjerke fusearje moat en as dêrby besteande regelingen en budzjetten oanpast wurde? Wat as de jeugdsoos fuortfalt? Hokker ynfloed hat dat op de hiele doarpsmienskip?

Yn in teäterspektakel wurdt dit tema útwurke. In ferhaal dêr’t alle kulturele ferienings fan Wergea yn meidogge, in produksje mei mear as 100 meiwurkers, spile op trije unike lokaasjes: de roomsk-katolike tsjerke, de meniste tsjerke en de eardere herfoarme tsjerke.

De foar- en tsjinstanners fan sluting sille mei in protte leven en meneuvels harren arguminten nei foaren bringen. Hat it doarp sûnder jeugdsoos takomst? Of sil Wergea (as symboal fan in gemiddeld Frysk doarp) der mei de jeugdsoos ûnderstrûpe

M.m.f. Jeugdsoos SZDRNZLL., De Sint Martinustsjerke, De Frissel, De Bidler, Koar Ynspiraasje, Popkoar Wergea, RK koar St. Cecilia, Muzykferiening De Kriich, Bigband Two Towers Collective, Boppeseal Movies, Kulturele Kommisje Wergea, Halbertsma toaniel, Jongerein toaniel, Iepenloftspul Wergea, Merkekommisje, OBS de Twamêster, Buertferiening ʻTusken Twa TuorrenʼTekst: Froukje van Houten. Regy: Theo Smedes. Muzikaal lieder: Gerrit Hager

Mear ynformaasje: www.denoordersmederij.nl

Download
persmap van Tusken Twa Tuorren