MENU
under construction

Tusken Twa Tuorren

11 – 25 novimber 2018

St. Martinuskerk Warga

YN KONTAKT MEI Stangvik, Noorwegen

Yn de geast fan Sint Maarten dielt de Sint Martinustsjerke har ierdsk besit mei de jeugdsoas, briedplak foar organisatoarysk en kultureel talint yn Wergea.

Mar hoe lang noch no’t de tsjerke fusearje sil? Kinne je diele as je sels neat mear hawwe?
 De eardere herfoarme tsjerke, de Bidler, is
it brûzjende kulturele hert fan Wergea, dêr’t bern skitterje yn in musikal, dêr’t roud wurdt yn in betinkingstsjinst, dêr’t muzyk en toaniel makke wurdt, dêr’t kreativiteit de romte krijt: dêr’t it libben dield wurdt.

Mar hoe en wat as it briedplak ferdwynt?

Lokaal talint fertelt in muzikaal en teatraal ferhaal yn de Sint Martinus, reizget foarljochtsjend mei dy nei de Bidler en daacht dy dêr út yn in ynteraktyf spul rûn sinjouwing en kultureel erfgoed.

Tusken Twa Tuorren: mei twa koaren, in bigband, in fanfare, in toanielselskip, in jeugdsoas, in lmklub, twa bands en
in protte wille.

M.m.f. Jeugdsoos S.Z.D.R.N.Z.L.L., Toanielferiening Halbertsma, Bigband Two Towers Collective, Boppeseal movies, Muzykferiening De Kriich, Katolyk mingd koar St. Cecilia Wergea, Popkoar Wergea. Konsept en artisitike lieding: Theo Smedes, Froukje van Houten en Karlijn Benthem.

Mear ynformaasje: www.denoordersmederij.nl

Download
persmap van Tusken Twa Tuorren