MENU
under construction

Oftraap ynskriuwing yn Huzum

De ynskriuwing foar Under de Toer is op 23 oktober 2016 yn de doarpstsjerke fan Huzum iepensteld. Dy middeis ha inisjatyfnimmers fan it projekt in wiidweidige taljochting jûn op de plannen, binne der in stikmannich foarbylden besprutsen en waarden alderhanne ideeën útwiksele.