MENU
under construction

De profylfoto fan Klaas

26, 28 en 29 september, 3,5 en 6 oktober 2018

PKN-Kerk Wommels

IN CONTACT MET Vollsjö, Zweden

De vlag op de kerktoren; dat is de profielfoto van Klaas. En hiervoor heeft deze boer uit Zweden een goede reden. Wommels is zijn geboortedorp. Hier groeide hij op. De vlag op de toren symboliseert een van zijn mooie jeugdherinnering. Zijn verhaal én die van vele andere bewoners en oud-bewoners vormen de rode draad in deze muzikale theaterproductie van Under de Toer. Bewoners van Tywerthiem, een woonlocatie van Talant, verzamelden veel van die verhalen. Hun verbeelding en eigenzinnige kijk op bijzondere gebeurtenissen in Wommels gaf tekstschrijver Sjoukje de Boer volop inspiratie. De productie gaat over verlangen, weggaan en terugkeren. Maar ook over perceptie en werkelijkheid. De profylfoto fan Klaas is een originele, relativerende en universele ode aan de verhalen van het geboortedorp van Klaas.

De flagge op de tsjerketoer; dat is de profylfoto fan Klaas. En hjirfoar hat dizze boer út Sweden in goeie reden. Wommels is syn bertedoarp. Hjir groeide er op. De flagge op de toer symbolisearret ien fan syn moaie jeugdoantinkens. Syn ferhaal en dat fan in soad oare bewenners en âld-bewenners foarmje de reade trie yn dizze muzikale teaterproduksje fan Under de Toer. Bewenners fan Tywerthiem, in wenlokaasje fan Talant, sammelen in soad fan dy ferhalen. Harren ferbylding en eigensinnige kyk op bysûndere foarfallen yn Wommels joech tekstskriuwer Sjoukje de Boer folop ynspiraasje. De produksje giet oer langstme, fuortgean en weromkomme. Mar ek oer persepsje en wurklikheid. De profylfoto fan Klaas is in orizjinele, relativearjende en universele oade oan de ferhalen fan it bertedoarp fan Klaas.

M.m.v. bewoners Tywerthiem, inwoners Wommels, Toanielselskip Wommels, The Happy Voices, popkoor Sjong!, Euphonia, De Mik, Greidhoek’ festival, met dank aan Rozemarijn Strubbe, Wybren Jorritsma, Klaas Malda en Janneke Okkema. Regie: Catrien Jonker, script: Sjoukje de Boer, poëzie: Pieteke de Boer, kostuums: Dianne Bonnema, techniek: Johan Koopen.

Meer informatie: j.okkema@talant.nl

Kaarten bestelt u hier

Download
persmap van De profylfoto fan Klaas